P R E V Á D Z K O V Ý   
P O R I A D O K

Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom.
Vstupom do objektu vyjadruje návštevník súhlas s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa riadiť jeho pokynmi.

I. Prevádzkovateľ

1.1. Prevádzkovateľom objektu „POLANA NIGHT CLUB“ (ďalej len „klub“) je MICHAL MELICHERČÍK – POLANA NIGHT CLUB, prostredníctvom svojich poverených zamestnancov a externých pracovníkov (ďalej len prevádzkovateľ), so sídlom Námestie SNP 64 Zvolen, 96001.
II. Úvodné ustanovenia

2.1. Prevádzkový poriadok vymedzuje niektoré pravidlá chovania sa návštevníkov klubu. Prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté povinnosti plynúce pre návštevníkov klubu z obecne záväzných právnych predpisov či právnych aktov či úkonov vydaných na ich základe, dobrých mravov, pravidiel zdvorilosti a slušného správania, ako i povinnosti plynúce z organizačných pokynov prevádzkovateľa. 

2.2. Každý návštevník je povinný počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, majetku, práv či oprávnených záujmov jeho samotného či akejkoľvek inej osoby, dobrých mravov, pravidiel zdvorilosti a slušného správania sa, verejného poriadku či mravnosti a aby nerušil či neobťažoval iných návštevníkov.
III. Prevádzkové a návštevné pokyny
 
3a. Vstup do objektu/vykázanie z objektu

3.1. Návštevníkom sa stáva každý, kto vstupuje do objektu klubu.

3.2. Na vstup do klubu ani na pobyt v klube nie je právny nárok, a to ani v prípade, že vstup do klubu je podmienený zaplatením vstupného poplatku.

3.3. V prípade, že je vstup do klubu spoplatnený, je vstup do klubu prípustný až po zaplatení stanoveného vstupného poplatku. Prevádzkovateľ vydá v priestoroch klubu pri pokladni návštevníkovi po zaplatení vstupného poplatku vstupenku. Vstupenka je neprenosná a oprávňuje návštevníka k vstupu do klubu. Zaplatený vstupný poplatok je nevratný.

3.4. Návštevník je kedykoľvek behom pobytu v klube povinný, aj opakovane, preukázať sa k žiadosti prevádzkovateľa zaplatením vstupného poplatku, a to predložením platnej vstupenky. Pokiaľ sa návštevník odmieta preukázať platnou vstupenkou, alebo ju predal inej osobe, prevádzkovateľa to oprávňuje k jeho vykázaniu z klubu. 

3.5. Ak zakáže prevádzkovateľ návštevníkovi ďalšie zotrvanie v klube z dôvodov uvedených v tomto prevádzkovom poriadku alebo v prípade porušenia tohto prevádzkového poriadku, návštevník nemá právo na vrátenie či náhradu vstupného poplatku.

3.6. V záujme udržania bezpečnosti, poriadku a ochrany majetku sú návštevníci klubu povinní rešpektovať prevádzkový poriadok a uposlúchnuť pokyny osôb určených prevádzkovateľom, ktorí dohliadajú na dodržiavanie poriadku a prevádzkového poriadku. V rámci ich zákonnej právomoci prislúcha toto právo taktiež Polícií SR. 
V prípade porušenia prevádzkového poriadku môže byť návštevník prevádzkovateľom z klubu vykázaný, a podľa okolností môže byť jeho chovanie i predmetom priestupkového konania, prípadne predmetom vyšetrovania polície SR.

3.7. V dobe konania sa akcií v klube je umožnený vstup len osobám starším ako 18 rokov, na základe predloženia preukazu totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť vekovú hranicu.

3.8. Z bezpečnostných dôvodov je každý návštevník povinný na vyzvanie prevádzkovateľa klubu ukázať obsah vreciek alebo príručných batožín. V prípade že toto zákazník odmietne, nebude mu umožnený vstup.

3.9. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek počas pobytu návštevníka v klube, trebárs aj opakovane požadovať, aby sa návštevník podrobil kontrole, a to hlavne za účelom ochrany života, zdravia a majetku jeho samotného či akejkoľvek inej osoby, práv a oprávnených záujmov jeho samotného či akejkoľvek inej osoby, verejného poriadku a mravnosti, ako aj dodržiavanie obecne záväzných právnych predpisov či právnych aktov či úkonov vydaných na ich základe, dobrých mravov, pravidiel zdvorilosti a slušného správania sa, prevádzkového poriadku či organizačných pokynov prevádzkovateľa.

3.10. Prevádzkovateľ je oprávnený do klubu nepustiť podnapité osoby, osoby pod vplyvom návykových látok, agresívne osoby alebo osoby ohrozujúce bezpečnosť v priestoroch klubu.

3.11. Prevádzkovateľ je oprávnený do klubu nepustiť nevhodne oblečené osoby podľa svojho uváženia, t.j. osoby v znečistenom, roztrhanom, zapáchajúcom odeve či nevhodnom odeve typu: tepláky, šušťáký, maskáčové oblečenie, sandále, šľapky, kraťasy, montérky a iné pracovné oblečenie a pod.

3.12. Návštevníci nesmú do klubu vnášať nebezpečné predmety – zbrane, strelivo, muníciu či akúkoľvek ich časť, zbrane ako obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery a pod, bodné, sečné či úderové zbrane či akúkoľvek ich časť, pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekčné ihly a pod. Tieto predmety budú na vstupe zadržané prevádzkovateľom, uložené do trezoru a pri odchode vrátené. Ak odmietne návštevník odovzdať tieto predmety do úschovne po dobu svojho pobytu v objekte, nebude do klubu pustený.

3.13. Návštevníci nesmú do klubu vnášať omamné či psychotropné látky, či inak životu či zdraviu nebezpečné či ohrozujúce látky (napr. jedy, horľaviny, žieraviny, leptavé farebné látky) ako aj látky neznámeho charakteru

3.14. Návštevníci nesmú do klubu vnášať vlastné občerstvenie, nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvenie bude na vstupe zadržané prevádzkovateľom a vyhodené. Výnimku tvoria alkoholické/nealkoholické nápoje, ktoré slúžia napríklad ako darček na narodeninovú oslavu konajúcu sa v objekte klubu, tie budú prevádzkovateľom zadržané, uložené do trezoru a pri odchode vrátené. Výnimku ďalej tvorí občerstvenie typu narodeninová torta a pod., ktorého konzumácia v klube je vopred dohodnutá s prevádzkovateľom.

3.15. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z klubu návštevníkov v podnapitom stave, či pod vplyvom návykových látok, ktorí svojim chovaním obťažujú či ohrozujú ostatných návštevníkov alebo majetok klubu.

3.16. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený z klubu vykázať návštevníka, ktorý verejne schvaľuje jednanie iného návštevníka, ktorému už prevádzkovateľ zakázal ďalší pobyt v priestoroch klubu.

3.17 Ďalej je v klube prísne zakázané:
- manipulovať s otvorených ohňom
- požívanie omamných či toxických prostriedkov
- používanie kolieskových korčúľ, skateboardov, kolobežiek a pod.
- vodenie zvierat do klubu
- manipulácia s voľným inventárom klubu (okrem stoličiek), poškodzovanie vybavenia klubu, vrátane popisovania
- lepenie alebo maľovanie zariadenia
- vstupovať do oblastí, ktoré nie sú určené pre návštevníkov (vrátane tanečného priestoru pre tanečnice a pódium)
- hádzať predmety akéhokoľvek druhu 
- zasahovať do elektrických zariadení a rozvodov
- manipulovať s prostriedkami protipožiarnej ochrany bez požiarneho nebezpečia
- zasahovať do tepelných regulácií v jednotlivých častiach objektu alebo inak manipulovať s topnou sústavou
3b. Šatňa klubu, škody na majetku a zdraví návštevníka objektu klubu

3.18. Každý návštevník vstupuje a zotrváva v klube na svoju zodpovednosť a vlastné nebezpečie. Prevádzkovateľ zodpovedá výhradne za škody na zdraví čí majetku spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbalých chovaním sa jeho zamestnancov, či osôb v podobnom pomere.

3.19. Z bezpečnostných dôvodov je doporučené návštevníkom odložiť si bundy, kabáty a príručné batožiny vrátane igelitových tašiek a pod. do šatne.

3.20. Neskladné či objemné predmety budú taktiež uložené v šatni

3.21. Prevádzkovateľ neručí za obsah vreciek, batožiny uloženej v šatni

3.22. Prevádzkovateľ neručí za odložené veci v objekte klubu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu či odcudzenie súkromných vecí návštevníka

3.23. Veci uložené v šatni, ku ktorým sa návštevník nemôže preukázať šatňovým lístkom, mu budú vydané po ich podrobnom popise po úplnom ukončení akcie.

3.24. Veci ponechané/zabudnuté v šatni po úplnom ukončení akcie budú uložené v šatni a vydané po preukázaní šatňového lístka po dobu jedného kalendárneho týždňa, po tejto dobe budú zlikvidované.

3.25. Návštevníkom je zakázané vynášať akékoľvek sklo (poháre, fľaše), plastové či polykarbonátové poháre, prípadne iný inventár z klubu

3.26. Návštevník je povinný nahradiť všetky škody alebo straty, ktoré boli jeho vinou spôsobené prevádzkovateľovi klubu. Náhrada všetkých škôd spôsobených návštevníkom bude vymáhaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.27. Úrazy či škody na majetku je návštevník povinný okamžite oznámiť prevádzkovateľovi klubu.

3.28. U prevádzkovateľa je uložená vybavená lekárnička prvej pomoci, určená k ošetreniu drobných zranení návštevníkov. V prípade potreby ošetrenia oslovte najbližšieho zamestnanca.

3.29. Za bezpečnosť akcií v rámci externých produkcií zodpovedá organizátor danej akcie

3c. Foto a video

3.30. Vstupom do objektu klubu návštevník akceptuje, že svojou účasťou mlčky dáva súhlas na vyhotovovanie fotografií alebo videí, ktoré sú majetkom prevádzkovateľa.

3.31. Vymazané budú len fotografie ktoré nie sú v rozpore s oprávnenými záujmami fotografovanej osoby (napr. ak osoba na danej fotografii vyzerá tak, že ju zverejnenie fotografie môže zosmiešniť, alebo je pri fotografii neprimeraný komentár).
IV. Prevádzková doba – klubu

4.1. Vstup do objektu je možný výhradne počas prevádzkovej doby:

PIA, SOB: 20:00 – 4:00

4.2. Zdržovať sa v objekte mimo prevádzkovej doby je zakázané.

4.3. Prevádzkovateľ je oprávnený otvoriť/zavrieť klub v iných než stanovených hodinách, a v odôvodnených prípadoch prerušiť i práve prebiehajúcu prevádzku.

4.4. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť prevádzku klubu skôr než v stanovených hodinách, ak klesne počet návštevníkov pod 50 osôb

4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť prevádzku klubu skôr než v stanovených hodinách, ak hrozí vznik vážnej škody na priestoroch v ktorých sa nachádza klub alebo jeho vybavenie, prípadne taká škoda vznikla, vážnou škodou sa rozumie škoda, ktorá je odhadovaná na minimálne 300€, alebo dôjde k závažnému trestnému činu (napr. bitka, ublíženie na zdraví)

4.6. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu prevádzky klubu, návštevník nemá právo na vrátenie či náhradu vstupného poplatku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť.